bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Prawny

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 W ZAWIERCIU

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami)
3. Podstawa prawna: art. 43 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r.” Prawo o ruchu drogowym.” (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.); § 2 pkt 1, pkt 4 załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola… (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.);
4. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624)
z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 zmieniające Rozporządzenie w sprawie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35 z 2007r poz. 222)
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (Dz.U. z 2007r. Nr 216, poz. 1579)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2))

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2))
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872):
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)
12. USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35)
13. USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 668)

14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741) reguluje m. in.:

15. Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895, poz.896)
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Przedszkole Nr 1 w Zawierciu jest przedszkolem publicznym.

2. Przedszkole jest jednostką budżetową.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Sosnowcu

4. Budynek Przedszkola Nr 1 wraz z placem przedszkolnym usytuowany jest w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 57

5. Przedszkole nosi nazwę Słoneczko. Posiada logo: na niebieskim tle w kształcie chmury znajduje się słońce i nr przedszkola, nad chmurą nazwa przedszkola „Słoneczko”

6. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy – P 1.


Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

1) Wspomaganiu rozwoju i edukacji dziecka, zapewniając mu możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych.
Należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
a. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
b. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
c. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
d. Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
e. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
f. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
g. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
h. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
i. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
j. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
k. Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.
l. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i świadomości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
m. W przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.


Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.


§ 4

1. Dyrektor przedszkola wypełnia powierzone mu zadania, a w szczególności:

1) Kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny określony w odrębnych przepisach,
a w szczególności:

a) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
b) Przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku wnioski
i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
c) Gromadzi informacje o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny pracy
d) Uwzględnia kontrolę, diagnozę i wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań
e) Dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela (nauczycieli) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
f) Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego podstawy programowej wychowania przedszkolnego
g) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa
w szczególności prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli dotyczącej działań wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznych i innych działań statutowych.
h) Przeprowadza ewaluację wewnętrzną zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą
i) Sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom.

3) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) Powołuje zespoły i koordynatorów zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:
a) Rozpoznaje i diagnozuje potrzeby w w/w zakresie
b) Organizuje przeglądy placówki zgodnie z odrębnymi przepisami
c) Dokonuje kontroli obiektu, jeżeli przerwa w działalności oświatowej placówki trwa co najmniej 2 tygodnie
d) Sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją obowiązków przez nauczycieli
w zakresie bezpieczeństwa

7) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
10) organizuje zajęcia dodatkowe, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania).

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje:

1) W sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom placówki,
3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

3. Dyrektor pełniąc swoją funkcję jest przewodniczącym rady pedagogicznej wykonuje zadania określone odrębnymi przepisami a w szczególności:

a) Przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, realizuje jej uchwały
b) Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4. Współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców a w szczególności:

a) Realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących,
b) Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola poprzez umożliwienie w razie potrzeby:

udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej
udziału przedstawicieli rady pedagogicznej w posiedzeniach rady rodziców
zeszyt przekazu informacji (kurendy)

c) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola

5. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie
i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przedszkola,
2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
3) współdziałanie z gminą jako organem prowadzącym przedszkole poprzez realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych
w ustawie o systemie oświaty,
4) ustalanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,
5) przedkładanie radzie rodziców do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6) opracowywanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli oraz przedstawianiu projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
7) przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
8) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola, oraz przenoszenia ich do innych oddziałów,
9) organizowanie warunków prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka oraz umożliwiania wychowankom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
11) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
12) załatwianie spraw osobowych pracowników przedszkola,
13) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
14) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi
w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
a w szczególności:
a) zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy przedszkola,
b) ustalanie regulaminów pracy, premiowania i wynagradzania pracowników przedszkola, zakładowego funduszu świadczeń,
15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem,
16) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego i powszechnej samoobrony,
a zwłaszcza:
a) ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedszkolu i na jego posesji,
b) dyrektor zobowiązany jest chronić zdrowie i życie wychowanków przez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w szczególności:

- organizowanie stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy,
dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
organizowanie ,przygotowanie i prowadzenie pracy i nauki, uwzględniając zabezpieczenie pracowników i wychowanków przed wypadkami przy pracy
i nauce, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami pracy,
dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i nauki oraz wyposażenia technicznego, a także sprawność ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
zapewniania wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami i wychowankami.

17) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-prawną przedszkola,
18) organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny,
19) organizowanie przeglądu technicznego przedszkola oraz prac konserwacyjno – remontowych,
20) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola,
21) organizowanie i prowadzenia i archiwizowania dokumentacji przedszkola
22) organizowanie kontroli zarządczej na placówce tj.
zorganizowanie systemu kontroli zarządczej w szkole,
wyznaczenie osób do nadzoru nad systemem kontroli,
wyznaczenie pracowników do wykonywania kontroli,
wprowadzenie do użytku wewnętrznego zasad kontroli zarządczej,
monitorowanie oraz ocena systemu.

23) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

6. Dyrektor placówki może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić
8. dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

9. Dyrektor przedszkola przedstawia wyniki ewaluacji na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej

10. W ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków od wizytatora dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

11. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny o realizacji zaleceń, uwag i wniosków wizytatora oraz organ prowadzący o otrzymanych zaleceniach i sposobie ich realizacji w terminie 30 dni.

12. Po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady rodziców, rady pedagogicznej dyrektor dokonuje powierzenia stanowiska wicedyrektora
i innego stanowiska kierowniczego jeśli takie stanowiska są zgodne
z ramowym statutem przedszkola oraz odwołania z tych stanowisk.

13. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tej placówki wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 5

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

1) W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
2) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
4) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy uczęszczających do przedszkola,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) Kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu
2) Kandydata na stanowisko wicedyrektora
3) organizację pracy placówki w tym ramowy rozkład dnia
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień
5) projektu finansowego placówki
6) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
7) dopuszczania do użytku w przedszkolu programów
8) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych
9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora placówki

4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian
i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców. Rada pedagogiczna uchwala zmiany do statutu.

5. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.


6. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Zebrania rady są protokołowane w Księdze Protokołów.

8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 6

1. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci, jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.

2. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału

1) W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
2) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz rad oddziałowych
4. Rada rodziców może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa odrębny regulamin.


6. Rada rodziców:

1) współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci rodzinę
i placówkę
2) uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci
3) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy przedszkola

7. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) Opiniowanie statutu przedszkola
2) Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego składanego przez dyrektora
3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
4) Wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację
5) Przyjmuje do wiadomości plan nadzoru pedagogicznego oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora
6) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć


§ 7

1. Współdziałanie organów przedszkola polega na:

1) właściwym wykonaniu kompetencji tych organów określonych
w przepisach prawa i statucie przedszkola
2) realizacji zadań zawartych w planach pracy organów na dany rok szkolny
3) bieżącej wymianie informacji pomiędzy organami przedszkola
4) uczestniczeniu dyrektora i innych członków rady pedagogicznej
w zebraniach rady rodziców oraz udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej podsumowujących pracę opiekuńczo wychowawczo - dydaktyczną i innych w miarę potrzeb
2. Organy przedszkola współdziałając ze sobą dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie.

3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenia poziomu placówki

4. Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola:

1) W przypadku powstania w przedszkolu sytuacji konfliktowej, wszystkie organy przedszkola są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań, leżących w ich kompetencjach, w celu zażegnania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.
2) Spory winny być rozstrzygane wewnątrz danego organu przedszkola.
3) W rozstrzyganiu spraw między organami placówki biorą udział strony Zainteresowane. Pierwszą instancją rozstrzygającą w sporach jest dyrektor placówki. W sprawie między dyrektorem a organami przedszkola instancją jest organ prowadzący. Przy braku porozumienia instancją staje się organ nadzorujący.
4) Spory rozstrzygane są w drodze negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów.
5) Metody i formy rozstrzygania sporu ( konfliktu) ustalają strony między sobą -negocjacje, mediacja. Strony sporu delegują swoich przedstawicieli np. do negocjacji.
6) W wypadku gdy dyrektor placówki nie jest stroną w sporze przyjmuje on kompetencje rozjemcy bądź arbitra. Decyzja Dyrektora jest nieodwołalna.
7) Gdy Dyrektor jest stroną sporu (konfliktu) to mediacje prowadzi osoba
z zewnątrz, którą zaakceptują wszystkie strony konfliktu. Osoba ta winna posiadać pełne kompetencje w materii sporu – decyzja tej osoby jest ostateczna.

5. W przypadku występowania przeciągających się sporów, strony mogą wystąpić z prośbą o interwencję do organu prowadzącego przedszkole lub organu nadzoru, stosownie do kompetencji tego organu. Postępowanie wyjaśniające winno odbywać się na terenie przedszkola.

6. W sytuacji, gdy strony nie osiągną porozumienia spory rozwiązuje:


1) Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole i Kuratorem Oświaty w sprawach należących do kompetencji tych organów, jeżeli spór dotyczy rady pedagogicznej z radą rodziców.
2) Organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z Kuratorem Oświaty, stosownie do kompetencji Kuratora, jeżeli spór dotyczy dyrektora przedszkola
z pozostałymi organami przedszkola.

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 8

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Rok szkolny trwa od 01.09.- 31.08. Organizacja pracy przedszkola uzgodniona jest z organem prowadzącym zgodnie z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.

2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.

3. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne na podstawie:

1) podstawy programowej opracowanej przez MEN
2) programu wychowania przedszkolnego

4. Zadania do pracy ujęte są w planie wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczym na dany rok szkolny.

5. Pracą przedszkola kieruje dyrektor.

6. Przedszkole współpracuje z organem prowadzącym, nadzorem pedagogicznym, rodziną i środowiskiem.

7. Dyrektor i pracownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne i formalne wykonanie obowiązków.

8. Dyrektorowi podlegają:

1) rada pedagogiczna,
2) intendent,
3) kucharka,
4) pomoce kucharki,
5) pomoce nauczyciela,
6) robotnik gospodarczy

9. Pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi są zatrudnieni wg potrzeb organizacyjnych placówki oraz wg arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny.

10. Każdy pracownik podlega dyrektorowi przedszkola (w razie nieobecności dyrektora osobie przez niego upoważnionej).
11. Kontrolę funkcjonalną w przedszkolu sprawuje dyrektor.
12. Kontrolę przeprowadza się w ramach bieżących czynności służbowych.
13. Kontrolę zarządczą organizuje dyrektor
14. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W przedszkolu można utworzyć oddziały integracyjne. Liczba dzieci w oddziale
integracyjnym powinna wynosić od 15-20 dzieci, w tym od 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określające ich poziom rozwoju psychologicznego i stan zdrowia.

5. W przedszkolu może być zorganizowane za zgodą organu prowadzącego nauczanie indywidualne, w ilości od 4-6 godzin tygodniowo.

6. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

§ 10

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz
w razie potrzeby i możliwości z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola zgodnie z arkuszem organizacji na dany rok szkolny. W szczególnych przypadkach spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela dyrektor powierza opiekę nad oddziałem innemu nauczycielowi.

§ 11
W przedszkolu nie ma oddziału integracyjnego.

§ 12
1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem.
1) Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie
z programem i miesięcznym planem zajęć.
2) Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
3) Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
4) Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
5) Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
6) Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach p. temperatura
7) W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
8) Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej:
a) natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce
b) niezwłocznie zawiadomić dyrektora i pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną
c) zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru
d) w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi

9) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach jak również bezwzględnie pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom leków tj. np. różnego rodzaju tabletek, syropów, witamin, leków homeopatycznych, czy innych. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień)
10) W przypadku dziecka przewlekle chorego nauczyciele po odpowiednim przeszkoleniu, wyrażeniu zgody oraz uzyskaniu upoważnienia rodziców zobowiązani są do podania leku, zawiadomienia rodziców, a w razie konieczności wezwania pogotowia ratunkowego.
11) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów
i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.


§ 13
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

2. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, może również zaproponować program opracowany przez innego autora czy autorów wraz z dokonanymi zmianami.

3. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku
w przedszkolu jeżeli:

1) Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

2) Zawiera :
a) Szczegółowe cele wychowania i kształcenia,
b) Treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
c) Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania,
z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
d) Metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

3) Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

4. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku
w przedszkolu, dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia zawiera
w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

5. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

6. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego. .


§ 14
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) przedstawione w formie pisemnej, w przedszkolu organizowana jest nauka religii.

3. Przedszkole zapewnia zajęcia z języka obcego dla sześciolatków, pięciolatków
4. Przedszkole prowadzi zajęcia wspomagające i rozwijające w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia te stanowią jej rozszerzenie i uszczegółowienie.


5. Zajęcia o których mowa w pkt 4. to:
1) j. angielski
2) profilaktyka i korekcja wad postawy
3) zajęcia plastyczne
4) zajęcia plastyczno - techniczne
5) zajęcia teatralne
6) zajęcia wokalno - taneczne
7) profilaktyka i korekcja wad wymowy
8) zajęcia rytmiczno- muzyczne

6. Zajęcia, o których mowa w pkt.4 obejmują dwa obszary:
a) realizację Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2013. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
b) zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby
i zainteresowania wychowanków
7. Wszystkie zajęcia rozwijające i wspomagające realizowane są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i są dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola. Prowadzone są według programów własnych nauczycieli, które są rozszerzeniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w pkt. 1
8. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci:
9. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są według programów autorskich, które są rozszerzeniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
10. Czas trwania zajęć dodatkowych, w czasie przekraczającym ustalony przez organ prowadzący czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie wychowanie
i opiekę powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat –około 15-20 min.
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat –około 30 min.
jednak czas trwania wymienionych zajęć może ulec zmianie, ponieważ zawsze powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci
11. Nauczyciele dokumentują przebieg pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej prowadząc:
1) plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla każdego oddziału
2) dziennik zajęć dla każdego oddziału
3) dziennik zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu
4) arkusze i zeszyty obserwacji rozwoju psychofizycznego dziecka
5) dokumentację diagnozującą osiągnięcia dzieci w tym w szczególności osiąganie gotowości szkolnej. Nauczyciele sporządzają również informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej wg. wzoru nr 70 MEN-I/54/2
6) dokumentację określającą stopień realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
7) zeszyty konsultacji z rodzicami
12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.
13. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych
w zależności od potrzeb i możliwości
§ 15

1. Przedszkole jest sześcioodziałowe

2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 137

3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:


1) 6 sal przedszkolnych dziennego pobytu dzieci
2) salę zabaw i ćwiczeń
3) pomieszczenia biurowe i administracyjno – gospodarcze
4) kuchnię
5) szatnie dla dzieci i personelu
6) plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabaw na świeżym powietrzu
7) sala rekreacyjna

4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie i w terenie poza przedszkolem.
6. Przedszkole zapewnia dzieciom nieograniczony dostęp do świeżej wody pitnej.

§ 16

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, najpóźniej do 15 maja danego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów i dzieci oraz czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ,w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
4) podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
5) terminy przerw w pracy przedszkola
6) zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu
7)
§ 17

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I zajęcia poranne
6.00 – 9.00 - Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe
8.45 – 9.00 - Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
II realizacja podstawy programowej
9.00 - 9.20 - Czynności organizacyjne. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
9.20 – 12.20 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych (dla dzieci starszych co najmniej jedna godzina dzieci młodsze nie więcej niż1/5). Innowacje, Programy autorskie. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.30-10.40 - „Witaminka” – owocowy przerywnik. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
12.20-13.00 - Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
13.00-13.45 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane
i spontaniczne przy niewielkim udziale n-la.
13.45-14.00 - Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
III zajęcia popołudniowe
14.00-14.30 - Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
i spożywania posiłku. Zajęcia dodatkowe
14.30-16.30 - Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Zajęcia dodatkowe

§ 18

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący zgodnie z § 10 ust.1.
2. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( nie krótszy niż 5 godzin dziennie) ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
3. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.30. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 9.00 – 14.00
4. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola

5. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie
z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu dokonują rodzice ( prawni opiekunowie) za dany miesiąc u intendenta placówki w terminie do 20. każdego miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonywanie opłat najpóźniej do przedostatniego dnia w danym miesiącu.
6. Wysokość opłaty ustalona jest miesięcznie na podstawie stawki godzinowej
deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych)dziecka w umowie cywilno-prawnej dotyczącej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
7. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
Rozdział V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
I INNYCH
PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 19

1. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność nauczyciela:

1) Nauczyciel obowiązany jest:

a) Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
b) Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka.
c) Kształtować u dzieci postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
d) Tworzyć warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
e) Przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie I szkoły podstawowej
f) Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, po przeprowadzonej diagnozie przedszkolnej, o której mowa w pkt. f), który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.
g) Systematycznie planować i realizować zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi.
h) Realizować zasady i czynności wynikające ze statutu przedszkola
i) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego
j) Uczestniczyć w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej
k) Aktywnie uczestniczyć w WDN oraz w różnych formach doskonalenia.
l) Systematycznie pogłębiać wiedzę pedagogiczną.
m) Współdziałać z nauczycielem współprowadzącym grupę
n) Dokonywać ewaluacji pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
o) Dokonywać ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy
p) Uczestniczyć w pracach powołanych zespołów zadaniowych
q) Podejmować działania w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska
r) Współdziałać ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej
s) Prowadzić dokumentację pedagogiczną określonej odrębnymi przepisami
t) Przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
u) Terminowo wykonywać badania okresowe i profilaktyczne zgodnie
z przepisami.
v) Informować o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale.
w) Codziennie podpisywać listy obecności.
x) Dbać o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegać zasad współżycia społecznego.
y) Przestrzegać tajemnicy służbowej.
z) Wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora placówki.

2) W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

a) Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych
i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców
z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
b) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
c) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

3) W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

4) Nauczyciel ma prawo do:

a) Realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki
b) Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego
c) Podejmowania decyzji o wyborze programu wychowania
d) Decydowania o doborze form i metod pracy
e) Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki
f) Ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego
g) Możliwości prawidłowego przebiegu stażu
h) Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy
i) Znajomości systemu motywującego do pracy
j) Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą
k) Promowania swoich działań w środowisku lokalnym
l) Uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami placówki
m) Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami
n) Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola
o) Wynagrodzenia za swoją pracę
p) Prawo do urlopu wypoczynkowego.
q) Uprawnienia o charakterze socjalnym
r) Uprawnienia do nagród i wyróżnień

5) Nauczyciel odpowiada za:

a) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci
b) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie
c) Czystość wychowanków i stan zdrowia
d) Niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
e) Ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i materiały
w przydzielonych oddziałach.

2. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela związany jest z:

1) Planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość. Nauczyciel prowadzi zajęcia
w oparciu o okresowe plany pracy zgodne z programem wychowania przedszkolnego i rocznym planem pracy przedszkola, zawierającym zadania lub treści programowe realizowanego programu wychowania przedszkolnego, ich sposoby realizacji określające dostosowane do nich metody i formy pracy
z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, miesięczne plany są opracowywane przez danego nauczyciela oddziału po konsultacji z koleżanką współpracującą w grupie i przedstawiane do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola. Nauczyciel odpowiada za jakość prowadzonych zajęć.
2) Prowadzeniem diagnozy rozwoju dziecka na podstawie przede wszystkim obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji poprzez ankiety, arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadów i rozmów.
3) Współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez ankietowanie rodziców, które służy wewnętrznemu mierzeniu jakości pracy przedszkola. Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, Przedszkole jest dla rodziców terenem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje zawodowe czy wynikające z indywidualnej pasji i zainteresowań umiejętności rodziców mogą być wykorzystane przy planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4) Współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną tj. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Służba Zdrowia, Policja, Sąd, Straż Pożarna: prowadzi oświatę zdrowotną, pomaga rodzicom (opiekunom prawnym) w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznej, przekazuje informacje i spostrzeżenia dotyczące kierowanego dziecka, realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dyrektor przedszkola organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów, organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami, organizuje w miarę możliwości spotkania i zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

3. Do form współdziałania, o których mowa w ust.1 pkt 1) należą:

1) Zebrania organizowane dla rodziców ( prawnych opiekunów),rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, organizowanie prelekcji i pedagogizacji, uroczystości i spotkania okolicznościowe,

2) Zebrania o których mowa w ust.2 pkt 1) odbywają się trzy razy w roku szkolnym (na początku roku szkolnego, po pierwszym półroczu, przed zakończeniem roku szkolnego oraz w miarę potrzeb). Pozostałe formy odbywają się zgodnie z planem rocznym przedszkola na dany rok szkolny oraz w miarę potrzeb.
3) Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art.6 KN. W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności, nauczyciel przez nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.

§ 20

1. W przedszkolu funkcjonują „Zespoły zadaniowe nauczycieli” :

1) Zespół ds. funkcjonowania prawa wewnątrzprzedszkolnego
2) Zespół do spraw programowych
3) Zespół do spraw szkoleniowo- metodycznych
4) Zespół do spraw ewaluacji
5) Zespół do spraw promocji
6) Zespól do spraw kontroli zarządczej

2. Do głównych zadań zespołów należy w szczególności:

1) Prowadzenie dokumentacji pracy zespołu.
2) Inicjowanie, wdrażanie planowanych zadań
3) Współpraca w zakresie prowadzonych działań z innymi zespołami zadaniowymi i organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz szeroko pojętej edukacji
4) Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań.
5) Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z działalnością zespołu

3. Szczegółowe zadania „Zespoły zadaniowe” określają na każdy rok szkolny.

§ 21

1.Do obowiązków intendenta należy:
1) Zakup potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym.
2) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
3) Przestrzeganie norm żywieniowych.
4) Nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni.
5) Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.
6) Prowadzenie na bieżąco kart ilościowo - wartościowych.
7) Sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością.
8) Codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców.
9) Utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie
z przepisami sanitarnymi i bhp.
10) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia.
11) Przestrzeganie wykorzystania stawki żywieniowej bez przekroczeń.
12) Dokonywanie terminowych rozliczeń u Głównego Księgowego Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Zawierciu.
13) Prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych.
14) Prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw.
15) Prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności
16) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych.
17) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
18) Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
19) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
20) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
21) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
22) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

§ 22

1. Do obowiązków kucharki należy:

1) Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie
z przepisami sanitarnym i BHP
2) Pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym
3) Organizowanie pracy personelu kuchni.
4) Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi
i sanitarnymi
5) Codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie
z przepisami sanitarnymi.
6) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu
7) Przestrzeganie norm żywieniowych
8) Dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi
9) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
10) Dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą
11) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)
12) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
13) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież
14) Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania codziennych obowiązków.
15) Dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne.
16) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia.
17) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
18) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
19) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
20) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
21) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
22) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
23) Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości)
24) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
§ 23

1. Do obowiązków pomocy kucharki należy:

1) Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie
z przepisami sanitarnymi i BHP
2) Pomoc w przygotowywaniu posiłków z godnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
3) Przestrzeganie norm żywieniowych.
4) Dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi.
5) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
6) Pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą
7) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)
8) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
9) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież
10) Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce
11) Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków
12) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
13) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
14) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola.
15) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
16) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
17) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
§ 24

1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1) Utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach oraz na terenie posesji przedszkola.
2) Codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek ,czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci.
3) Estetyczne podawanie posiłków.
4) Rozstawianie naczyń przed posiłkami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach. Mycie naczyń stołowych.
5) Raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.
6) Pranie pościeli, ręczników, firan i zasłon.
7) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych.
8) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych.
9) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku).
10) Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków,
11) Dbanie o sprzęt, pozostawienie go w czystości i używalności.
12) Dbanie o czystość zabawek, pomocy, szafek.
13) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem.
14) Pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach.
15) Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
16) Zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania
do odpoczynku, zabiegów higienicznych.
17) Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce oraz na terenie posesji przedszkola.
18) Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie spacerów, wycieczek
dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
19) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób
jak najbardziej efektywny.
20) Przestrzeganie, przepisów BHP, przeciwpożarowych, terminowe wykonywanie badań okresowych
21) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających
w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
22) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
23) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
24) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody
i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
25) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
26) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
§ 25

1. Do obowiązków robotnika gospodarczego należy:

1) Utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów
ze śniegu i lodu
2) Wykonywanie prac porządkowych, napraw, prac malarskich i rozliczanie się
z pobranych materiałów.
3) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem
4) Przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych.
5) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających
w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
6) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
7) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
8) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
9) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób
jak najbardziej efektywny.
10) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
11) Strzec mienia przedszkola.
12) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora
§ 26

W przedszkolu nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego.


Rozdział VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 27
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat

1) Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 LAT
2) realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku

2. Dziecko w wieku 6 lat realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
a) Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
b) Dyrektor przedszkola, w którym zorganizowano oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich, zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły,
w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

c) Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat

d) Zapewnienie warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania, jest zadaniem własnym gminy.
e) Dyrektor przedszkola jest zobowiązany w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
f) Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń o spełnianiu i pełnieniu obowiązku przedszkolnego prze dzieci uczęszczające do przedszkola.

§ 28

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola oparta jest na zasadach:

1) Powszechnej dostępności,
2) Dziecko w wieku 6 lat realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
3) Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc przyjęć, rekrutacji dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych kart zgłoszeń,

a) W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dziecka decyduje Społeczna Komisja Rekrutacyjna. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje dyrektor. Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców. Komisji przewodniczy dyrektor przedszkola.
b) Karty wydawane są przez dyrektora lub osobę upoważnioną od 01.03. do 30. 03. Danego roku szkolnego. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu mają obowiązek złożyć w wyznaczonym terminie do 30 marca danego roku szkolnego prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola,

c) Przedszkole jest placówką nie feryjną, karty mogą być przyjmowane przez cały rok szkolny
2) Szczegółowe zasady rekrutacji określa „Procedura rekrutacji przyjęta w Przedszkolu nr 1”

§ 29

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
2) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
3) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
4) Poszanowania jego godności osobistej
5) Poszanowania własności
6) Opieki i ochrony
7) Partnerskiej rozmowy na każdy temat
8) Akceptacji jego osoby

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) Przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka ;
2) Poszanowanie mienia w przedszkolu;
3) Stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci
i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.


3. Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola
w przypadku:
1) Wszawicy;
2) Choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby;

4. O zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor.
5. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:
1) Nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc,
2) Nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 2 miesiące,
3) Na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych),
4) Gdy rodzice nie przestrzegają postanowień statutu przedszkola
5) Ukrytej choroby dziecka, nie zgłoszonej przez rodziców, prawnych opiekunów dyrektorowi przedszkola
6) Przejawów wyjątkowej agresji, gdy dziecko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych dzieci.
7) Skreślanie nie dotyczy dzieci 6 letnich mających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
8) Skreślenie dziecka z przedszkola następuje zgodnie z procedurą. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy dzieci zapisanych do przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
9) W przypadku przyprowadzania do przedszkola chorego dziecka
tj. np. z katarem, kaszlem, temperaturą, wysypką, bólem brzucha i inne… dyrektor bądź nauczyciel może odmówić pozostawienia dziecka w placówce. Postępuje się zgodnie z procedurą przyjętą w przedszkolu.


§ 30

1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola.
1) Obowiązki dyrektora tym zakresie:
a) Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli i pracowników do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.
b) Dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń przez nauczycieli
c) Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania
i odbierania dziecka – na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami. Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola najpóźniej do godz. 8.45 a odebrane do godz. 16.30.
d) W sytuacji, gdy nauczyciel, nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem, podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.
2) Obowiązki nauczyciela tym zakresie:
a) Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia w miesiącu sierpniu danego roku aktualności oświadczeń w kartach zapisu dziecka do przedszkola oraz pobrania pisemnych oświadczeń dodatkowych od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola.
b) Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem oraz w razie aktualnej potrzeby.
c) Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców
o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
d) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał,
że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel postępuje wtedy zgodnie z zasadami określonymi w procedurze bezpieczeństwa przyjętej w przedszkolu..
e) O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi, opiekunowi lub osobie upoważnionej nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych
w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka

3) Obowiązki rodziców /prawnych opiekunów/

a) Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola.
b) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców
lub prawnych opiekunów prawnych.
c) W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę
na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka: upoważnienie
do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby nieletnie.
d) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za
ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
e) Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić określoną osobę
do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
f) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola
g) Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem. .

2. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to dyżurującemu pracownikowi przedszkola.
3. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola i przekazują pod opiekę dyżurującemu pracownikowi w szatni przedszkola.
4. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.
5. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00.
6. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
7. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

Rozdział VII

RODZICE

§ 31
1. Rodzice mają prawo do:

1) Poznania zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola
2) Poznania zestawów programów wychowania przedszkolnego i dodatkowych materiałów edukacyjnych
3) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
a także uzyskania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej sporządzonej przez nauczyciela wg.wzoru nr 70 MEN-I/54/2
4) Wyrażania i przekazywania nauczycielom i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę przedszkola

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) Przestrzeganie niniejszego statutu
2) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

a) Dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
b) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
c) Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku

3) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce

4) Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych
w ramach ich kompetencji

5) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

6) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

3. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


4. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w przedszkolu.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi
i administracji.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Gospodarkę finansową przedszkola prowadzi Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Zawierciu.

Statut został opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 1
w Zawierciu na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29.08.2016r.

Rada Pedagogiczna zatwierdziła statut i wprowadziła do użytku służbowego Uchwałą Nr XIX/2015/2016

Traci moc Statut z dnia 12.10.2015r.

Uzgodniono z Radą Rodziców
Przedszkola nr 1 w Zawierciu
w dniu 07.09.2016r.Opublikował: Mariusz Wieczorek
Publikacja dnia: 20.11.2016
Podpisał: Anna Kurzak
Dokument z dnia: 09.05.2016
Dokument oglądany razy: 144